Trong thực tế có rất nhiều vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm khi sự kiện xảy đến với khách hàng. Từ đó dẫn tới những tiếng xấu cho những khách hàng đang ý định tìm hiểu để tham gia. Thông thường những nguyên nhân này xuất phát từ chính khách hàng và đôi khi ngay cả những người tư vấn khi truyền tải thông tin thiếu sót hoặc tư vấn sai.

Cùng góc bảo hiểm điểm qua những nguyên nhân khách hàng không được chi trả tiền bồi thường bảo hiểm dưới đây:

1. Hợp đồng mất hiệu lực do Bên Mua Bảo Hiểm không đóng phí bảo hiểm hoặc thiếu phí khi tới kỳ phí.

Kì đóng phí tái tục kể từ ngày hợp đồng hiệu lực: Có thể là tháng, quý, nửa năm hoặc năm. Nghĩa vụ của Bên Mua Bảo Hiểm cần đóng đầy đủ số phí để hợp đồng được hiệu lực.

Ví dụ như hợp đồng hiệu lực ngày 1/1/2020 nếu kỳ hạn là năm thì đến 1/1/2021 là kỳ đóng phí tiếp theo, theo điều khoản hợp đồng thì khách hàng sẽ có khoảng thời gian gia hạn đóng phí (thường là 60 ngày) và nếu quá hạn gia hạn hợp đồng sẽ mất hiệu lực.

Tùy thuộc vào các dòng sản phẩm khác nhau mà sẽ có những điều khoản khác nhau, với sản phẩm truyền thống thường là 10-20 năm, sản phẩm liên kết đầu tư sẽ có thời gian linh hoạt hơn, tối thiểu từ 3-4 năm, tối đa đến năm Người Được Bảo Hiểm chính 99 tuổi.

nhung-nguyen-nhan-khach-hang-khong-duoc-chi-tra-tien-boi-thuong-bao-hiem-hop-dong-mat-hieu-luc
Hợp đồng mất hiệu lực do thiếu phí hoặc không đóng phí

2. Sự kiện Bảo hiểm xảy ra trong thời gian chờ.

Theo quy định chung thời gian chờ đối với những bệnh thông thường là 30 ngày, đối với những Bệnh Nghiêm Trọng hoặc bệnh Đặc Biệt là 90 ngày hoặc 1, Thai Sản 270 ngày (Manulife) hoặc 2 năm tuỳ vào từng công ty và đối với bệnh hiểm nghèo thời gian còn sống là 30 ngày và phải thoả định nghĩa về bệnh hiểm nghèo được ghi trong hợp đồng. 

Rõ ràng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian chờ, khách hàng sẽ không được bồi thường bảo hiểm.

nhung-nguyen-nhan-khach-hang-khong-duoc-chi-tra-tien-boi-thuong-bao-hiem-su-kien-xay-ra-trong-thoi-gian-cho
Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian chờ

3. Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong phần loại trừ trách nhiệm.

Trong điều khoản hợp đồng giữa Bên Mua Bảo Hiểm và Công ty Bảo Hiểm sẽ có những điều khoản loại trừ trách nhiệm: Ví dụ như hành vi phạm tội hình sự, tự tử trong vòng 2 năm, bệnh có sẵn…

Điều khoản này thường được tư vấn trao đổi chi tiết trước khi khách hàng tham gia và thể hiện chi tiết trong điều khoản hợp đồng của khách hàng.

nhung-nguyen-nhan-khach-hang-khong-duoc-chi-tra-tien-boi-thuong-bao-hiem-dieu-khoan-loai-tru
Loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm

4. Khách hàng không tham gia quyền lợi

Điều này đầu tiên thuộc về trách nhiệm của người tư vấn, tôi đã từng thấy khách hàng nằm viện và đòi bồi thường tiền chi phí điều trị, nhưng khi xem hợp đồng của khách hàng hoàn toàn không có quyền lợi điều trị nội trú cũng như trợ cấp thu nhập. 

Khi khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người tư vấn phải đảm bảo rằng họ hiểu và biết rõ có những quyền lợi gì trong đó:

  • Quyền lợi điều trị nội trú
  • Hỗ trợ thu nhập (trợ cấp y tế)
  • Bệnh lý nghiêm trọng
  • Tai nạn thương tật…

Khách hàng cần biết những quyền lợi mình tham gia là gì để đảm bảo khi xảy ra sự kiện sẽ được bồi thường theo cam kết hợp đồng.

nhung-nguyen-nhan-khach-hang-khong-duoc-chi-tra-tien-boi-thuong-bao-hiem-khong-co-quyen-loi-bao-hiem
Quyền lợi thường thấy trong hợp đồng bảo hiểm

5. Khách hàng kê khai không trung thực.

Theo điều 19 Trách nhiệm cung cấp thông tin của luật KD Bảo hiểm số 24/2000/QH10 năm 2000 ghi rõ

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:
A) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để
được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;
B) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh
nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này

Một trong những nguyên tắc trong bảo hiểm là “trung thực” trong kê khai, Bảo hiểm chỉ bảo vệ những bệnh mà khách hàng chưa có hoặc khỏi hẳn, nghĩa vụ của khách hàng là kê khai tuyệt đối trung thực về tình trạng bệnh có sẵn để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra sự kiện.

nhung-nguyen-nhan-khach-hang-khong-duoc-chi-tra-tien-boi-thuong-bao-hiem-ke-khai-khong-trung-thuc
Kê khai trung thực để đảm bảo quyền lợi

Xem thêm: Manulife có những gói bảo hiểm nào?

Bình Luận Facebook